Czas na Disqus. Time for Disqus

Na stronie pojawiła się drobna zmiana – od teraz możecie swoje komentarze dodawać poprzez Disqus.
There’s a new little change on this website – now you can add your comments using Disqus. English version below.

disqus time

Do tej pory korzystając z podstawowych formularzy do komentowania na stronach blogerów miałam problem z zapamiętaniem, gdzie zostawiłam swoje komentarze i zwyczajnie traciłam czas na dodawanie linków do zakładki przeglądarki, aby w przyszłości móc wrócić do danego wpisu i sprawdzić, czy ktoś odpowiedział na mój komentarz. Męczące i zniechęcające, czyż nie?

A ileż to razy walczyłam z wątpliwie działającymi formularzami, które albo wymagały każdorazowego wklepywania zabezpieczenia potwierdzającego (captcha), że nie jestem robotem, albo system nie pozwalał mi przejść etapu weryfikacji, albo w ogóle nie działał. Ile to moich komentarzy przepadło całkowicie, nie zliczę…

Z Disqus nie ma ani potrzeby dodawania adresów do zakładek, ani problemu z weryfikacją autora komentarza. Zakładając raz swoje konto, zarządzam wszystkimi komentarzami jakie do tej pory zostawiłam z użyciem globalnego systemu Disqus. Jeżeli zapytam autora bloga o poradę, to mogę być spokojna, że po jego odpowiedzi otrzymam powiadomienie na maila.

Lepiej późno niż wcale

Przyznam, że długo nie mogłam się przekonać do rejestracji na Disqus, aby móc komentować inne blogi. Wielu z nas z różnych powodów ma obawy przed wszechobecną masą portali, gdzie trzeba się rejestrować.
Pewnego razu sytuacja jednak zmusiła mnie do założenia tam konta i oto stało się, przepadłam.

Krótko o konkretach.
Disqus Comment System to rozbudowana darmowa platforma służąca do komentowania na stronach i blogach. Jej główną zaletą jest to, że po rejestracji nie musisz za każdym razem wypełniać wszystkich pól (wybranie rodzaju konta, podanie adresu email, adresu strony, itp.) przy zostawianiu kolejnych komentarzy nie tylko do jednej, ale do wszystkich stron zawierających Disqus. Co więcej, możesz śledzić wszystkie swoje komentarze w historii swojego profilu, a także w swoich ustawieniach konta możesz subskrybować interesujące Cię dyskusje i otrzymywać powiadomienia na email. Jeżeli nie chcesz, aby inni obserwowali Twoje komentarze lub Cię śledzili, użyj opcji konta prywatnego.

A teraz dobra wiadomość dla leniuszków – możesz pójść na łatwiznę i zarejestrować się ze swoich już wcześniej założonych kont, np. Facebook, Google+, czy Twitter!
Jeżeli to wciąż zbyt wiele, możesz pisać jako anonimowy gość, jednak wtedy nie otrzymasz powiadomień, ani nie sprawdzisz historii swoich wpisów.

Ciekawą opcją jest segregowanie komentarzy wg uznania, np. wg popularności (oceny) lub daty, tym samym możesz oceniać komentarze (głosować), wyróżniać, polecać całe wpisy lub przeciwnie, zgłaszać do moderacji. Jeżeli chcesz dodać plik, np. swoje zdjęcie, tutaj masz taką opcję.

Dla właściciela bloga nieprzeciętną zaletą jest brak spamu na skrzynce pocztowej (nareszcie!). Szczerze wątpię, abym zatęskniła za wpisami typu:
budownictwo.com (nazwa przykładowa, wszelkie podobieństwo przypadkowe): „fajny wpis, jeszcze tu wrócę” i obok adres domeny mający na celu reklamę i nic poza tym…
Przyznam, że większą przyjemność daje mi rozmowa z człowiekiem, realną osobą, niż z adresem internetowym 😉

Cały proces instalacji systemu zajął zaledwie kilka minut, strona ładuje się bez opóźnień, komentarze synchronizują się po załadowaniu strony, kiedy gość czyta wpis, wszystko działa zupełnie prawidłowo. Dotychczasowe komentarze przeniosłam z poprzedniej wersji WordPress do nowego systemu Disqus, zatem nic, co napisaliście do tej pory, nie zostało usunięte 🙂 Przyznam, że robiłam to z duszą na ramieniu i odetchnęłam głęboko z ulgą, kiedy wszystko się udało bezstratnie, uff!

Disqus z roku na rok robi się coraz bardziej popularny, co ciekawe obsługuje już 70 języków. Odwiedzając blogi widziałam wątpliwości po instalacji, gdzie autorzy stron wracali do standardowego edytora komentarzy, by potem ponownie podłączyć Disqus i do dziś z niego korzystają, mimo wcześniejszych zapewnień, że już do tego nie wrócą 😉
Sama jestem zadowolona z Disqus i zachęcam też Was do spróbowania, najwyżej zrezygnujecie. Wasza aktywność jest u mnie zawsze mile widziana, a komentując, motywujecie mnie do kolejnych wpisów 🙂

disqus komentarze

When I wanted to add my comments on the websites and blogs I could use the standard comment form and that made a problem to rememeber where I have left all my comments so far. And so I was simply wasting to much time to add links to the browser bookmarks to be able to come back in the future to check if someone has responded to my comment. Tiring and discouraging, isn’t it?

And how many times had I fought with dubiously working editor window that each time have required either typing captcha confirming that I am not a robot, or the system did not allow me to pass the verification process, or did not work at all. I can’t count how much of my comments was lost completely.

With Disqus there is no need to add the link address to my bookmarks, also no problem with the person verification. Once created my account, I can manage all the comments made so far with using the Disqus global system. If I ask the publisher for advice, I can be at ease that I’ll receive an e-mail notification when he gives the answer.

Better late than never

I must admit that for a long time I couldn’t convince myself to register in Disqus to be able to comment on other’s blogs. Many of us, for various reasons fear of the pervasive mass platforms, where you have to register.
However, one time the situation forced me to create my account in the Disqus and here it happened, it got me.

Nitty gritty.
Disqus Comment System is a comprehensive, free to use platform for commenting on websites and blogs. Its main asset is that after registration you don’t need to fill out all the fields (select the account type, enter your e-mail address or website address, etc.) every time you add a comment, not only on the one page, but on all the pages and blogs containing Disqus. What’s more, you can track all your comments in your profile history, also in the account settings you can subscribe to interesting discussions and receive notification by email. If you don’t wish others to follow you or see comments on your profile you can keep your profile activity private.

And now the good news for little lazybones – you can take the easy way and register with your already created accounts like Facebook, Google+ or Twitter!
If it’s still too much, you can post as an anonymous guest, but then you won’t receive a notification, nor be able to check your comments history.

An interesting option is filing comments by popularity (votes), or the date, as well you can rate the comments with vote arrows, favour it, recommend and share, or oppositely, report to moderator. If you want to add a file like your photo, here you have this option too.

For the blog owners the extraordinary advantage is the lack of spam on the mailbox (finally!). I doubt if I’ll miss comments like this:
Author: construction-industry.com (example name is fictional, any resemblance is purely coincidental)
– nice post, I’ll be back.
And the domain link next to it, aimed at advertising and nothing else…
I admit that I find a better pleasure in a conversation with a man, a real person than with an Internet ad address 😉

The entire installation process took me only few minutes, the page loads without delay, comments synchronize after the page is loaded, while the visitor reads the blog post. Everything works quite well. I have moved your past comments from the WordPress previous version to new Disqus system, so everything you wrote so far has not been removed 🙂 I admit that I had my heart in my mouth when doing it and I breathed a sigh of relief when everything went lossless, phew!

Year by year the Disqus gets more and more popular and what’s interesting, now it supports 70 languages. Visiting various blogs I saw doubts after installation where authors of the blogs returned to the standard comments edit window just to reconnect Disqus back again and they use it now, despite previous assurances that they won’t return to this.
I’m happy with using Disqus and I encourage you to try it and if you won’t like it you can always bow out of it. Your engagement is always welcome on my website and your comments motivate me for the next posts, I really appreciate your feedback 🙂

Share